Záruka

Na všetky výrobky Keychron sa vzťahuje záruka.

Záruka sa vzťahuje na všetky chyby v porovnaní so špecifikáciami daného výrobku, ktoré sa môžu vyskytnúť na výrobku počas záručnej doby uvedenej nižšie, avšak s výnimkami uvedenými nižšie.

Ak nie je v dokumentoch poskytnutých v súvislosti s nákupom výslovne uvedené inak, záručná doba je dvanásť (12) mesiacov.

Záručná doba začína plynúť od dodania výrobku (výrobkov) prvému koncovému používateľovi. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktorých sériové číslo bolo poškodené alebo pozmenené, a záruka nezaniká ani v prípade, ak boli vykonané softvérové úpravy, ktoré neboli schválené spoločnosťou Keychron.

 

Na nasledujúce položky sa záruka NEvzťahuje:

Poškodenia spôsobené demontážou výrobku, nesprávnym používaním, nesprávnou inštaláciou, opravou/modifikáciou mimo výrobného závodu alebo nesprávnym nastavením výrobku, alebo nedbalosťou vrátane, ale nie výlučne, "vyhorenia" a podobného nesprávneho používania.


Poškodenie spôsobené bleskom, požiarom, vodou alebo inými udalosťami vyššej moci.


Poškodenie spotrebného materiálu (t. j. položiek, ktoré si vyžadujú pravidelnú výmenu, okrem iného vrátane puzdra, káblov atď.


Vady spôsobené bežným opotrebovaním, najmä v prípade kožených výrobkov.

V prípade záručnej chyby počas záručnej doby, s výhradou výnimiek uvedených v tomto dokumente, sa používateľ môže obrátiť na info@keychronslovakia.com.


Vady klávesnice spôsobené demontážou nášho výrobku, nesprávnou inštaláciou, opravou/modifikáciou mimo výrobného závodu, nesprávnym nastavením výrobku alebo nedbalosťou vrátane nesprávneho používania: Záruku NEBUDEME uznávať.


Záruka sa nevzťahuje na náklady na následné škody alebo nepriame straty, ani na žiadne náklady spojené s uplatnením nárokov v rámci záruky, napríklad na straty vyplývajúce z nemožnosti používať výrobok. Na výrobky, ktoré boli vyvinuté špeciálne na použitie v mieste, v ktorom sa predávajú, napr. z dôvodu odlišných prenosových systémov a požiadaviek na schválenie, sa táto záruka nevzťahuje, ak sú chyby alebo poruchy spôsobené používaním výrobku na inom mieste.


Na uplatnenie záruky a uplatnenie nároku v rámci záruky MUSÍTE priložiť originál faktúry (alebo akýkoľvek doklad o kúpe), na základe ktorého chcete uplatniť nárok na záruku, obrázok alebo video zobrazujúce problém s výrobkom v súlade s našimi záručnými pravidlami.